Институтот за комуникациски студии (ИКС), во партнерство со Македонското еколошко друштво (МЕД), објавува повик за доделување грантови за граѓански организации од регионите со заштитени подрачја (Охрид, Преспа, Демир Капија, Тиквеш, Струмица и Пелагонија) кои ќе понудат иницијативи за решавање локални проблеми за заштита на животната средина. Овој повик е во рамките на проектот „Локална акција за подобри политики за заштита на животната средина“ што го реализира ИКС со финансиска поддршка на Европскиот инструмент за демократија и човекови права (ЕИДХР). Преку повикот ќе се изберат шест граѓански организации, по една од секој регион. Секоја организација во апликацијата треба да има обезбедено партнерство со едно средно училиште со коешто заеднички и рамноправно ќе ја спроведуваат иницијативата.

The discussion with the group of high school students and professors from the town of Demir Hisar was the last of a series of focus groups and interviews conducted by the Institute for Communication Studies (ICS) as part of the project "Local Action for Better Environmental Protection Policy". Since the beginning of May, ICS conducted six focus groups and over a dozen of interviews with professors in the six regions and municipalities that have protected areas (Pelagonija, Strumica, Ohrid, Prespa, Demir Kapija, Tikvesh). Students and their professors discussed environmental protection priorities in their immediate vicinity, how much the formal education teaches about ecology, sustainable development and environmental protection, whether they are involved in extracurricular activities in this area, forms of cooperation between the schools and institutions, local government, civil society organizations, etc. The study included around sixty high school students and eleven professors from a total of eleven secondary schools in these regions and municipalities.

Дискусијата со групата средношколци и професори од Демир Хисар беше последната од низата фокусни групи и интервјуа кои Институтот за комуникациски студии (ИКС) ги спроведе во рамки на проектот „Локална акција за подобри политики за заштита на животната средина“. Од почетокот на мај, ИКС реализираше шест фокусни групи и десетина интервјуа со професори во шесте региони и општини со заштитени подрачја (Пелагонија, Струмица, Охрид, Преспа, Демир Капија, Тиквеш). Учесниците дискутираа кои се според нив приоритетите за заштита на животната средина во нивната најблиска околина, колку во формалното образование се учи за екологија, за одржлив развој и за заштита на средината, дали се вклучени во воннаставни активности во оваа област, форми на соработка меѓу училиштата и институциите, локалната власт, граѓанските организации и сл. Во истражувањето беа вклучени шеесетина средношколци и единаесет профсори од вкупно единаесет средни училишта во овие региони и општини.

Шест граѓански организации заедно со средношколци од шест региони во земјава ќе иницираат решавање локални проблеми за заштита на животната средина. Институтот за комуникациски студии (ИКС) и Македонското еколошко друштво (МЕД) следните две години ќе ги обучуваат еко-активистите и учениците од Пелагонија, Охрид, Струмица, Тиквеш, Демир Капија и Преспа како да иницираат и претстават одреден проблем во нивниот регион, а во чие решавање ќе ги вклучат граѓаните и институциите.

Поради брзиот начин на живот, честопати ги забораваме или не ги цениме малите работи. За среќа на овие простори имаме голем избор на сезонски овошја и зеленчуци. Но, кому треба да му заблагодариме?

Градењето ефикасен систем за предупредување од поплави е клучен фактор во справувањето со вакви природни катастрофи. ГИЗ од 2012 година работи на оваа проблематика во регионот.

Иако граѓаните се повеќе еколошки свесни, а јавните институции ги препознаваат еколошките прашања како актуелни, проблемите од животната средина не се решаваат стратешки. Додека граѓаните критикуваат и дискутираат главно на социјалните мрежи, институциите не носат ефикасни решенија за подобрување на животната средина и не се транспарентни во креирањето и спроведувањето на политиките.

Институтот за комуникациски студии Ве кани заедно да ја започнеме кампањата од јавен интерес за подобра животна средина „Не игнорирај! Реагирај!“. Претставувањето на кампањата ќе биде во вторник (5 март) во 11 часот во Клуб-ресторанот МКЦ во Скопје.

Триесетина еколошки организации застанаа во одбрана на активистите од Струмица кои деновиве добиваат опомена пред тужба за искажан став на социјалните мрежи против компанијата „Еуромакс Рисорсис“ концесионер на проектот за рудник за бакар „Иловица – Штука“.

Шумарскиот факултет и граѓанската иницијатива „ГоСакамВодно“ организираат предавање со еко-активистките Рамона Франк (Ramona Frank) и Мара Апелхаген (Mara Appelhagen) кои беа дел од акцијата за спасување на шумата Хамбахер во Германија. Настанот ќе се одржи на 20 февруари (среда) од 11.30 часот во амфитетарот на УКИМ Шумарски факултет во Скопје.

Премиерот Заев отворено се стави во улога на поттикнувач на еден од најтешките облици на корупција и криминал кој ние граѓаните на оваа земја го именуваме како градежна или урбанистичка мафија, реагираат од Здружението „Стар Лагадин“ откако премиерот јавно го поддржа градењето на спорниот хотел во Лагадин на настанот „Силна економија – шанса за сите“ кој се одржа во Охрид.

Претставници на јавни институции, граѓански организации и инцијативи учествуваа на работната средба која Институтот за комуникациски студии ја организираше на 24 декември со цел да го утврди начинот на кој меѓусебно би соработувале и заеднички би делувале во мапирање и решавање на проблемите со животната средина.