За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo

Мали решенија на големи проблеми

Македонија, но и регионот се наоѓаат пред голем предизвик. Како да стекнат енергетска незавиност, без да ја уништат природата. Малите хидроцентрали делувааат како ефтино и брзо реешение за ова. Но, на терен ситуацијата не делува баш така. Погледнете го првиот дел од документарниот филм на #Дома, каде трагаме по одговори за сагата за малите хидроцентрали.

Водител: Ѓорѓи Нешкоски
Автор: Кирил Пржо
Режија: Ана Алексовска
Камера: Тони Стојановски, Љубомир Домазетов
Монтажа: Борче Крстевски

Zgjidhje të vogla për probleme të mëdha

Maqedonia, por edhe rajon janë para një sfidë të madhe. Si të fitojnë pavarësi energjetike pa shkatërruar natyrën. Hidrocentralet e vogla duken si një zgjidhje e lirë dhe e shpejtë. Por në terren, situata nuk duket e tillë. Shikoni pjesën e parë të dokumentarit në #Doma, ku ne kërkojmë përgjigje për sagën për hidrocentralet e vogla.

Udhëheqës: Gjorgji Neskoski
Autori: Kiril Przho
Regjia: Ana Aleksovska
Kamera: Toni Stojanovski, Ljubomir Domazetov, Marko Noviçiq
Redaktimi: Borçe Krstevski

ТВ верзија

Сподели
samo-prasaj_gif-3