Езенската покривка помага во одржување на почвениот биодиверзитет. Сите инсекти, полжави, црви и габи ја збогатуваат и прочистуваат почвата.

Znacenje na esenskata pokrivka