Најголемите реки во Македонија имаат висок индекс на загаденост.

Makedonskite reki