Во Македонија не постои државен катастар на пештери и не се знае точниот број на истражени пештери.

Ulogata na pesterite