Појавата на кактуси во Демиркаписката клисура е пример за популација со алохтони видови.

Alohtoni Vidovi