Ботаничарот Август Гризебах за прв пат ја открил и евидентирал моликата како растителен вид во националниот парк „Пелистер“ на 2 јули 1839 година.

Molika FB