- Според Валоризација на природните вредности, планината Беласица од македонска страна се предлага да биде подрачје од категоријата Заштитен предел, што значи дека заштитеното подрачје се управува заради неговиот пејсаж.