На меѓународно ниво, Маркови Кули во 2004 година е идентификуван како едно од 42-те значајни растителни подрачја во Република Македонија. На подрачјето на Маркови Кули регистрирано е присуство на 8 видови на водоземци од вкупно 15 видови кои ја населуваат Република Македонија, што претставува околу 53% од диверзитет на водоземци на национално ниво.