Пајаците се важни биоконтролори кои ги регулираат популациите на штетниците на земјоделските култури.

Ulogata na pajacite FB