Македонија е еден од регионалниоте центри за биодиверзиет. Само во регионот околу Охридското Езеро се евидентирани околу 100 ендемични видови на инсекти.

Vilinsko konjce Biodiverzitet na insekti