Како резултат на агресивната урбанизација, во Скопје има само 12 метри квадратни зеленило по жител што е далеку под европскиот просек од 25 метри квадратни.

Vlijanie na urbanizacija