Загадувањето на воздухот преку индустријата и прекумерното користење на природните ресурси се едни од најголемите причини за деградација на животната средина.

air web