На само неколку километри од центарот на Скопје се наоѓа еден од најзначајните спелеолошки објекти пештерата Долна Дука, која и покрај својата вредност останува незаштитена. Пештерата е под голем притисок од човечкото влијание, а уште на самиот влез може да се забележи големо количество на смет и пластика. На ѕидовите се забележуваат оштетувања и графити, а на пештерскиот под ископувања и остатоци од алат за копање. Над самиот влез од пештерата се наоѓа и приватно бачило со што органски смет може да се сретне насекаде.