Речиси една година од објавувањето на владиниот План за чист воздух, ги прашавме граѓаните дали сметаат дека Владата ги презема потребните мерки во борбата против загадениот воздух. Само 6% се изјасниле дека се задоволни од мерките, а скоро 90% од испитаници сметааат дека Владата не се вложила доволно во решавање на загадениот воздух. Оваа година, Скопје и Тетово сеуште котираат како едни од градовите се најзагаден амбиентален воздух во Европа.

Dali smetate deka Vladata gi prezema potrebnite merki vo borbata protiv zagadeniot vozduh