Дезертификација е деградација на тлото, проследена со суша како резултат на климатските промени и човечките активности.

Dezertifikacija FB