Користењето на еколошките знаења во сите сфери од живеењето е најдобар начин да се справиме со модерните еколошки проблеми кои се повеќе влијаат на секојдневниот живот.

Ekologizacija definicija