На територијата на Македонија постојат многу геолошки локалитети кои чекаат на заштита. Геолокалитетите често нe ставаат на туристичката мапа на Европа. Марковите Кули, Лесновскиот кратер и Куклице во Кратово се неколку од најпопуларните геолокалитети во Македонија.