Во Македонија може да се сретнат преку 10 000 видови на инсекти од кои пеперутките и тркачите се со најголем број на ендемити.

Sto e insekt FB