Сите загрозени видови на организми се наоѓаат на Црвената листа на загрозени видови  на Меѓународниот сојуз за заштита на природата.

Sto e zagrozen vid FB