Со уништувањето на урбаното зеленило директно се влијае врз намалувањето на бројот на единки и видови на птици, водоземци, влекачи и инсекти во градовите.

Sto e urban biodiverzitet