Треба да се прави разлика помеѓу еколошка и природна катастрофа. Природни катастрофи се природни настани на површината на Земјата кои имаат трајни или привремени последици врз природата, како што сеземјотреси, урагани и вулкански ерупции.

Sto e ekoloska katastrofa FB