На Светскиот ден на пчелата, да не ја заборавиме важноста на сите инсекти и нивната улога во одржувањето на екосистемите.

Svetski den na pcelite IG