За Дома
Дома е едукативна еколошка онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии.
За ИКС
IKS
Мисијата на ИКС е да помогнеме во зајакнувањето на македонската демократија во работата со медиумите, граѓанското општество и јавните институции, едуцирајќи критична јавност која ќе бара поголема транспарентност и отчетност преку вклучување на граѓаните во креирањето јавни политики.
+389 2 3090 004
Поврзани страници
Samo Prasaj logo

ResPublica logo

Прекрасно богатство во срцето на Малешевијата

Со одлука на Владата на Република Македонија од декември 2021 дел од Малешевските планини е прогласен за заштитено подрачја од петта категорија односно – заштитен предел. Станува збор за подрачје каде што интеракцијата на луѓето со природата во текот на времето создала предел со значителни еколошки, биолошки, културни и други вредности, географски особености и има рекреативно, историско и научно значење.

Заштитата на овој предел ќе се врши преку преземање на активности за зачувување и одржување на значајните или карактеристичните особини произлезени од природната конфигурација и од типот на човековата активност, одржување на хармоничната интеракција на природата и културата и продолжувањето на традиционалниот начин за користење на земјиштето.

Се предвидува и поддршка на начинот на живот и економските активности кои се хармонизирани со природата и заштита на социјалната и културнатa основа на заедниците кои живеат на тоа подрачје и одржување на разновидноста на пределот и живеалиштата, како и на видовите и екосистемите. Во рамките на заштитените предели постојат зони со три нивоа на заштита: зона на строга заштита, зона на активно управување и зона на одржливо користење.

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии.

Фотографија и текст: Дарко Андоновски

Сподели