Територијата на Македонија изобилува со голем број на исклучително вредни природни реткости.